Хто ми ?

Церква Христова – ми називаємо себе так, тому що Біблія так називає збори християн (Рим. 16:16).

Ми називаємо себе християнами, тому що ми віримо в Христа як єдиного нашого рятівника (Ін.14:6), ми віримо в Нього як у Сина Божого (Мф.16:16) і ми визнаємо Його цілісність з Богом Отцем (Ін. 1:1-14, 14:9)

Ми намагаємось, наскільки це можливо, вивчати Біблію, без упередженого відношення, без тенденційного підходу. Не лише вивчати, а й застосовувати вчення Бога у наших життях.

Ми прагнемо Божої святості, усвідомлюючи, що можемо помилятися, і сподіваємося на Його милість.

Ми з недовірою ставимося до вчень, які ґрунтуються не на Біблійній істині. Ми розуміємо, що просте цитування Писання не робить вчення автоматично істинним, адже сатана спокушав Ісуса половинчастим цитуванням Писання (Лк. 4:10 пор. Пс. 90: 9-11). Тому ми розглядаємо цитати з Писання у літературному, історичному та культурному контексті.

Ми підкоряємося тому, що розповів Ісус Никодиму про Небесне Царство: «… істинно, істинно кажу тобі, якщо хтось не народиться від води та Духа, не може увійти в Царство Боже». (Ів. 3:5) Тому ми закликаємо людей до усвідомленого покаяння і хрищення зануренням у воду, щоб викупити гріхи. Ми віримо, що при хрещенні людина отримує «Дар Божий» - Святого Духа, який живе в ньому (Дії 2:38).

Кожну неділю ми збираємося разом, щоб

 • згадати Ісуса (Господня Вечеря, Мф.26:26, Дії 20:7),

 • отримати повчання у Слові,

 • віддати хвалу Богові в співі псалмів,

 • звернутися всією громадою до Отця Небесного у молитві,

 • принести Йому наші матеріальні відплати.

Наша громада підкоряється лише Ісусу як голові (Еф.5:23-24) і є суверенною. Над нами немає іншого керуючого органу крім Ісуса Христа.

Ми усвідомлюємо, що спасіння, дароване Богом, можна втратити (Євр.10:26-27).

Ми чекаємо на повернення Ісуса щодня (2Пет.3:10)

Church of Christ – this is what we call ourselves, for this is the way the Bible calls an assembly of Christians (Rom. 16:16). We call ourselves Christians because we believe in Christ as our only Savior (John 14:6). We also believe He is the Son of God (Matt. 16:16), and we confess his oneness with God the Father (John 1:1-14, 14:9).

As much as it is possible, we are trying to approach study of the Bible without any preconceived attitudes and to apply the teaching of God in our lives.

We are seeking God’s holiness. Though, realizing that we may make mistakes, we hope for His mercy.

Any teaching that is not based on the Biblical truth we treat with mistrust. We understand that mere quoting the Scriptures does not automatically make a teaching truthful, because Satan tempted Jesus with partial quoting of the Scriptures (Luke 4:10, Psalms 91:9-11). For this reason we look at the quotes from the Scriptures in their literary, historical and cultural context.

We obey to what Jesus said to Nicodemus about the Kingdom of Heaven: “Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God” (John 3:5). Therefore we call people upon conscious repentance and immersion in water for the forgiveness of their sins. We believe that in the baptism one receives a gift of God which is the Holy Spirit that lives in him/her from then on (Acts 2:38).

We get together every Sunday

  • To remember Jesus (The Lord’s Supper, Matt. 26:26, Acts 20:7)

  • To receive edification in the Word

  • To sing praises to God

  • To speak to the Heavenly Father in the congregational prayer

  • To bring our financial offerings to Him.

Our congregation submits only to Jesus as to the Head (Ephesians 5:23-24) and is autonomous. Besides Jesus Christ, there is no other body of authority over us.

We realize that the salvation granted by God can be lost (Hebrews 10:26-27).

Every day we are waiting for Jesus to come back (2 Pet. 3:10).